Deutsche Jahrestagung für Künstliche Intelligenz

40. KI 2017: Dortmund, Germany

39. KI 2016: Klagenfurt, Austria

38. KI 2015: Dresden, Germany

37. KI 2014: Stuttgart, Germany

36. KI 2013: Koblenz, Germany

KI 2013 Home Page

35. KI 2012: Saarbrücken, Germany

KI 2012 Home Page

34. KI 2011: Berlin, Germany

33. KI 2010: Karlsruhe, Germany

32. KI 2009: Paderborn, Germany

31. KI 2008: Kaiserslautern, Germany

30. KI 2007: Osnabrück, Germany

29. KI 2006: Bremen, Germany

28. KI 2005: Koblenz, Germany

27. KI 2004: Ulm, Germany

26. KI 2003: Hamburg, Germany

25. KI 2002: Aachen, Germany

24. KI 2001 / 9. ÖGAI 2001: Wien, Austria

23. KI 1999: Bonn, Germany

22. KI 1998: Bremen, Germany

21. KI 1997: Freiburg, Germany

20. KI 1996: Dresden, Germany

19. KI 1995: Bielefeld, Germany

18. KI 1994: Saarbrücken, Germany

17. KI 1993: Berlin, Germany

16. GWAI 1992: Bonn, Germany

15. GWAI 1991: Bonn, Germany

14. GWAI 1990: Eringerfeld, Germany

13. GWAI 1989: Eringerfeld, Germany

12. GWAI 1988: Eringerfeld, Germany

11. GWAI 1987: Geseke, Germany

10. GWAI 1986 / 2. ÖGAI 1986: Ottstein, Austria

9. GWAI 1985: Dassel (Solling), Germany

8. GWAI 1984: Wingst/Stade, Germany

7. GWAI 1983: Dassel (Solling), Germany

6. GWAI 1982: Bad Honnef, Germany

5. GWAI 1981: Bad Honnef, Germany

maintained by Schloss Dagstuhl LZI at University of Trier