Network and Parallel Computing

14. NPC 2017: Hefei, China

13. NPC 2016: Xi'an, China

11. NPC 2014: Ilan, Taiwan

10. NPC 2013: Guiyang, China

9. NPC 2012: Gwangju, Korea

8. NPC 2011: Changsha, China

7. NPC 2010: Zhengzhou, China

6. NPC 2009: Gold Coast, Australia

5. NPC 2008: Shanghai, China

4. NPC 2007: Dalian, China

NPC 2005: Beijing, China

NPC 2004: Wuhan, China

maintained by Schloss Dagstuhl LZI at University of Trier