IBM Germany Scientific Symposium (IBM)

IBM Europe Scientific Symposium – IBM Computer Science Symposium – IBM Germany Informatik Symposium

IBM Germany Scientific Symposium 1990: Berlin, Germany

IBM Germany Scientific Symposium 1989: Heidelberg, Germany

IBM Germany Scientific Symposium 1988: Heidelberg, Germany

IBM Germany Scientific Symposium 1987: Bad Neuenahr, Germany

IBM Germany Scientific Symposium 1987: Herrenberg, Germany

IBM Europe Scientific Symposium 1986: Oberlech, Austria

IBM Germany Scientific Symposium 1983: Heidelberg, Germany

14th IBM Computer Science Symposium 1980: Amagi, Japan

IBM Europe Scientific Symposium 1979: Florence, Italy

6th IBM Germany Informatik Symposium 1976: Bad Homburg v. d. H., Germany

5th IBM Germany Informatik Symposium 1975: Bad Homburg v. d. H., Germany

4th IBM Germany Informatik Symposium 1974: Wildbad, Germany

a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics