BibTeX record conf/interspeech/Gortz97

download as .bib file

@inproceedings{DBLP:conf/interspeech/Gortz97,
 author  = {Norbert G{\"{o}}rtz},
 title   = {Zero-redundancy error protection for {CELP} speech codecs},
 booktitle = {Fifth European Conference on Speech Communication and Technology,
        {EUROSPEECH} 1997, Rhodes, Greece, September 22-25, 1997},
 year   = {1997},
 crossref = {DBLP:conf/interspeech/1997},
 url    = {http://www.isca-speech.org/archive/eurospeech\_1997/e97\_1283.html},
 timestamp = {Sun, 27 Mar 2011 22:46:13 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/conf/interspeech/Gortz97},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
@proceedings{DBLP:conf/interspeech/1997,
 editor  = {George Kokkinakis and
        Nikos Fakotakis and
        Evangelos Dermatas},
 title   = {Fifth European Conference on Speech Communication and Technology,
        {EUROSPEECH} 1997, Rhodes, Greece, September 22-25, 1997},
 publisher = {{ISCA}},
 year   = {1997},
 timestamp = {Sun, 27 Mar 2011 22:45:19 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/conf/interspeech/1997},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics