BibTeX record journals/dke/GulKT18

download as .bib file

@article{DBLP:journals/dke/GulKT18,
 author  = {Sait G{\"{u}}l and
        {\"{O}}zg{\"{u}}r Kabak and
        Y. Ilker Topcu},
 title   = {A multiple criteria credit rating approach utilizing social media
        data},
 journal  = {Data Knowl. Eng.},
 volume  = {116},
 pages   = {80--99},
 year   = {2018},
 url    = {https://doi.org/10.1016/j.datak.2018.05.005},
 doi    = {10.1016/j.datak.2018.05.005},
 timestamp = {Thu, 13 Sep 2018 18:11:39 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/dke/GulKT18.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics