BibTeX record journals/jilt/Kelman97b

download as .bib file

@article{DBLP:journals/jilt/Kelman97b,
 author  = {Alistair Kelman},
 title   = {The Regulation of Virus Research and the Prosecution for Unlawful
        Research},
 journal  = {Journal of Information, Law and Technology},
 volume  = {1997},
 number  = {3},
 year   = {1997},
 url    = {http://elj.warwick.ac.uk/jilt/compcrim/97\_3kelm/default.htm},
 timestamp = {Mon, 22 Sep 2003 15:28:37 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/jilt/Kelman97b},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics