BibTeX record journals/jitt/FrewO99

download as .bib file

@article{DBLP:journals/jitt/FrewO99,
 author  = {Andrew J. Frew and
        Peter O'Connor},
 title   = {Destination Marketing System Strategies in Scotland and Ireland: An
        Aproach to Assessment},
 journal  = {J. of {IT} {\&} Tourism},
 volume  = {2},
 number  = {1},
 pages   = {3--13},
 year   = {1999},
 url    = {http://www.ingentaconnect.com/content/cog/itt/1999/00000002/00000001/art00002},
 timestamp = {Mon, 16 Jun 2014 17:03:48 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/jitt/FrewO99},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics