"Hierarchical structure and modules in the Escherichia coli ..."

Hongwu Ma, Jan Buer, An-Ping Zeng (2004)