BibTeX record journals/corr/ArikDGMPPRZ17

download as .bib file

@article{DBLP:journals/corr/ArikDGMPPRZ17,
 author  = {Sercan {\"{O}}mer Arik and
        Gregory F. Diamos and
        Andrew Gibiansky and
        John Miller and
        Kainan Peng and
        Wei Ping and
        Jonathan Raiman and
        Yanqi Zhou},
 title   = {Deep Voice 2: Multi-Speaker Neural Text-to-Speech},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1705.08947},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1705.08947},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1705.08947},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:46:10 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/corr/ArikDGMPPRZ17.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics